Projekt “Salad Bowl of Prague” je zaměřen na posilování přátelského soužití a vzájemného respektu mezi cizinci a občany ČR žijící v Praze. Tento projekt realizuje Integrační centrum Praha o.p.s. za finanční podpory Odboru azylové a migrační politiky MV ČR a Hlavního města Prahy.

Jedná se o sérii procházek po migrantských místech, jejichž hlavním přínosem je zapojit aktivní migranty v různých fázích procesu integrace a zároveň poskytnout možnost zástupcům jak z řad majority, tak i ostatním cizincům, se s těmito aktivními jedinci setkat osobně, poznat je a vzájemně se inspirovat. Je to moderní a nový směr na poli integrace cizinců v Praze. Tato aktivita rovněž navazuje na úspěšný projekt Praha metropole všech II.

Název Salad Bowl of Prague byl inspirován obecně známou teorií, v rámci níž popisujeme dnešní společnost a Prahu v tom smyslu, že je sice tvořena z mnoha různorodých prvků (příchutí), které jsou přirozeně promíchány, ale dohromady tvoří zajímavý a harmonický celek. Setkávání jedinců z různého kulturního prostředí je v dnešním světě samozřejmostí. Chceme podporovat aktivní integrované migranty v Praze, aby ve svém přirozeném prostředí představili sebe a svůj životní příběh majoritě (storytelling). V rámci prezentací bude vždy vyhrazen prostor pro interakci mezi účastníky a migranty. Máme připravenou série interaktivních exkurzí po migrantských místech „Salad Bowl of Prague“, která nabízí přímé setkání zástupců majority s integrovaným cizincem (jednotlivcem či skupinou). V praxi to znamená, že každá z exkurzí bude nabízet návštěvu několika migrantských míst, což pro účastníka znamená možnost poznání širšího okruhu jednotlivců z řad migrantských komunit. Hostitelé z řad migrantů připraví zajímavou ukázku z vlastní kultury, např. občerstvení z tradiční kuchyně, tradiční tanec či nějaké tradiční rukodělné činnosti. Smyslem těchto návštěv je budování pozitivního vztahu mezi cizinci a majoritou formou osobního setkání. Na základě této zkušenosti bude mít účastník možnost uvědomit si interkulturní podobnosti a rozdíly. Prostřednictvím těchto aktivit chceme zajistit, aby se migranti více zapojovali do společenského života, byli více viditelní a pomocí osobní prezentace měli možnost majoritě blíže ukázat svůj způsob života.